پادشاهي را شنيدم به كشتن اسيري

پادشاهي را شنيدم به كشتن اسيري